مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Basic custom750 - 5GB-Bandwith
750MB Disk
Cpanel
5 Emails
2 Mysql database
1Domain

BUSINESS -

ENTERPRISE -

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
SMART -

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.157.3.92) وارد شده است.